Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (Ε.Α.Μ.)

Στις 28 Σεπτεμβρίου 1941 υπογράφτηκε το ιδρυτικό του ΕΑΜ
1. Από τους αντιπροσώπους των κάτωθι υπογραφομένων κομμάτων ιδρύεται το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπο της Ελλάδας (ΕΑΜ).
Εις το ΕΑΜ γίνεται ισοτίμως δεκτόν και παν άλλο κόμμα ή οργάνωσις που δέχεται τας αρχάς του παρόντος Ιδρυτικού ώς και να εργασθή δια την επιτυχίαν των σκοπών του ΕΑΜ.
Προκειμένου να γίνει δεκτή εις το ΕΑΜ οιαδήποτε οργάνωσις, δεν εξετάζεται το παρελθόν ή αι αντιλήψεις των σχετικώς με την μελλοντικήν ανασυγκρότησιν της ελευθέρας και ανεξαρτήτου Ελλάδος, αλλά η πίστις των εις την ανάγκην του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνος, η τιμιότης των απέναντι αυτού και η αποδοχή των αρχών του ΕΑΜ που περιλαμβάνονται εις το παρόν Ιδρυτικόν.
2. Σκοπός του Εθνικού Μετώπου είναι:
α) Η απελευθέρωσις του Έθνους μας από τον σημερινόν ξένον ζυγόν και η απόκτησις της πλήρους ανεξαρτησίας της χώρας μας.
β) Ο σχηματισμός προσωρινής κυβερνήσεως του ΕΑΜ αμέσως μετά την εκδίωξιν των ξένων κατακτητών, μοναδικός σκοπός της οποίας θα είναι η προκήρυξις εκλογών δια συντακτικήν
εθνοσυνέλευσιν, με βάσιν την αναλογικήν ίνα ο λαός αποφανθή κυριαρχικώς επί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του.
γ) Η κατοχύρωσις του κυριαρχικού τούτου δικαιώματος του Ελληνικού Λαού, όπως αποφανθή περί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του, από πάσαν αντιδραστικήν απόπειραν,
ήτις θα τείνη να επιβάλη εις τον λαόν λύσεις αντιθέτους προς τας επιθυμίας του και η εκμηδένισις δι’ όλων των μέσων του ΕΑΜ και των οργάνων που το αποτελούν, πάσης
τοιαύτης αποπείρας.
3. Δια την πραγματοποίησιν των ως άνω σκοπών του το ΕΑΜ θα ασχοληθή:
α) Με όλα τα ζητήματα που απασχολούν καθημερινώς τον Ελληνικόν Λαόν υπό τας συνθήκας της ξενικής κατοχής και με την καθοδήγησιν του αγώνος του Ελληνικού Λαού εις την διεκδίκησιν των πάσης φύσεως αιτημάτων του, καθώς και την αντιμετώπισιν της εις βάρος του ασκούμενης ληστείας από τους ξένους κατακτητάς.
β) Με την διατήρησιν ακμαίου του απελευθερωτικού πνεύματος του Ελληνικού Λαού.
γ) Με την συνεχή αποκάλυψην του ρόλου της σημερινής κυβερνήσεως των προδοτών ή κάθε άλλης αντιστοίχου εις το μέλλον.
δ) Με την εξασφάλισιν κατά το δυνατόν μιας συνεργασίας με τους άλλους λαούς, οι οποίοι αγωνίζονται κατά των δυνάμεων του Άξονος και του συντονισμού του αγώνος του
Ελληνικού Λαού με τον αγώνα των άλλων ως άνω Λαών.
ε) Με την οργάνωσιν των λαϊκών δυνάμεων επί τη βάσει του εσωτερικού οργανισμού-κανονισμού, ο οποίος αποτελεί παράρτημα του παρόντος ιδρυτικού.
στ) Με την ενέργειαν εράνων, είσπραξιν συνδρομών κλπ. από τους Έλληνας πατριώτας προς τον σκοπόν να εξασφαλίση τα αναγκαία δια την διεξαγωγήν του θνικοαπελευθερωτικού
αγώνος μέσα.
4. Τα υπογράφοντα το παρόν ιδρυτικόν κόμματα ή τα προσχωρούντα εις αυτό, αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν δι’ όλων των δυνάμεων τον αγώνα του ΕΑΜ και την
πραγματοποίησιν των σκοπών του.
5. Το ΕΑΜ χωρίς να παύση να τείνη εις το να συγκεντρώση πέριξ αυτού ολόκληρον τον Ελληνικόν Λαόν δια της συγκεντρώσεως εντός των κόλπων του όλων των οργανώσεων
που εκπροσωπούν καθ’ οιονδήποτε τρόπον τμήματα του Ελληνικού Λαού, συγκροτείται επί τη βάσει των πλέον αυστηρών συνωμοτικών κανόνων. Τούτο σημαίνει:
α) Ότι τηρείται αυστηρώς μυστική η συμμετοχή των οιωνδήποτε κομμάτων ή οργανώσεων που το αποτελούν ή προσχωρούν εις αυτό.
β) Ότι τα πρόσωπα που αποτελούν την Κεντρικήν του Επιτροπήν, τας κατά τόπους επιτροπάς πόλεων, συνοικισμών, επαγγελμάτων, επιχειρήσεων κλπ. καθώς και τας ομάδας της βάσεως, δεν γίνονται εις ουδένα άλλον γνωστά, πλην των μελών τα οποία
συμμετέχουν εις εκάστην Επιτροπήν.
γ) Ότι το ΕΑΜ διεξάγει συνεχώς και δια παντός μέσου αγώνα εναντίον πάσης παραβάσεως των συνωμοτικών κανόνων και λαμβάνει εκάστοτε τα επιβαλλόμενα μέτρα εναντίον εκείνων,
οίτινες παραβιάζουν τα συνομωτικά μέτρα. Ούτω το ΕΑΜ παρουσιάζεται δημόσια και πάντοτε απρόσωπον και ως απλούς εκφραστής των Εθνικοαπελευθερωτικών επιδιώξεων και
καθοδηγητής των αντιστοίχων αγώνων του Ελληνικού Λαού.
6. Εις ουδένα αντιπρόσωπον κόμματος ή οργανώσεως, με τον οποίον το ΕΑΜ διαπραγματεύεται την προσχώρησιν της οργανώσεώς του ίνα αντιπροσωπευθή εις το ΕΑΜ ανακοινούνται οτιδήποτε σχετικώς με τας οργανώσεις, κόμματα κλπ. άτινα μετέχουν εις το ΕΑΜ προ της ανακοινώσεως εκ μέρους του ως άνω αντιπροσώπου ότι η οργάνωσίς του προσχωρεί εις το ΕΑΜ και ότι αυτός δέχεται να συμμετάσχει εις το αντίστοιχον
όργανον του ΕΑΜ δι’ οπροορίζεται.
7. Μεταξύ των κομμάτων και οργανώσεων αίτινες συνεργάζονται εις το ΕΑΜ διατηρείται δι’ όλον το διάστημα του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος η μεγαλυτέρα αλληλοβοήθεια
και αλληλοϋποστήριξις δια παν ζήτημα το οποίον σχετίζεται με τον γενικόν απελευθερωτικόν αγώνα και τον ειδικώτερον εθνικοαπελευθερωτικόν αγώνα κάθε χωριστού κόμματος. Επίσης και αι συνεργαζόμεναι ως άνω οργανώσεις χρησιμοποιούν τας
αντιστοίχους επιρροάς των δια την άμβλυσιν κάθε μέτρου που στρέφεται κατά του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος από τους εχθρούς του Έθνους, εντοπίους προδότας ή ξένους κατακτητάς.
Εν Αθήναις τη 28η Σεπτεμβρίου 1941
Δια το ΚΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Δια το ΣΚΕ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ
Δια την ΕΛΔ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
Δια το Αγρ. Κόμ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Πηγή: ΣΤ ΑΡΜΑΤΑ! ΣΤ ΑΡΜΑΤΑ! Χρονικό της Εθνικής Αντίστασης 1940-1945
σ.567-568

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (video)


                                                              Απόσπασμα από την εκδήλωση

Την Πέμπτη 17-09 πραγματοποιήθηκε στην ΕΔΟΘ, η εκδήλωση της Σπίθας Θεσσαλονίκης με θέμα την ΑΠΟΧΗ. Μετά από τις τοποθετήσεις των μελών μας, διαβάστηκε η ανακοίνωση για τις εκλογές του Δικτύου Σπιθών από τον κ. Ιακωβίδη.Επίσης διαβάστηκε η τελευταία επιστολή του καθηγητή Γ.Κασιμάτη. http://spithathessalonikis.blogspot.gr/2015/09/blog-post_39.html

Ακολούθησε συζήτηση, μεταξύ των μελών και των φίλων της Σπίθας.
Έγινε πρόσκληση από τη Σπίθα Θεσσαλονίκης ,στις σπίθες του Δικτύου που ανήκουν στην πόλη μας, για κοινή συνέλευση και συμπόρευση στον αγώνα.Τα κόμματα και τα κινήματα που προσκλήθηκαν ώστε να υπάρξει αντίλογος ΔΕΝ εμφανίστηκαν,μένοντας στον διαδικτυακό προεκλογικό αγώνα τους...

ΑΝΤΙ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΠΟΤΠαραμονές μιας εκλογικής αναμέτρησης παρωδίας και η Σπίθα Θεσσαλονίκης μετά από πρωτοβουλία της νεολαίας της, με ένα δρώμενο, αναπαριστά το εξαρτημένο πολιτικό σύστημα. Η δράση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους όπου και μοιράστηκε έντυπο υλικό των βασικών αρχών και θέσεων του κινήματος καθώς και του άρθρου του Μίκη Θεοδωράκη : "Οι εκλογές, η τιμή και η θηλιά" 
διαβάστε ολοκλήρο το άρθρο:
http://www.mikistheodorakis.gr/el/writings/articles/?nid=5192 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ως ριζοσπαστικό και αντιστασιακό κίνημα θεωρούμε καθήκον μας να αφυπνίσουμε και να ξεσηκώσουμε το λαό μας. Το ίδιο θα έπρεπε να πράξουν και οι φωνές μειοψηφίας των κομμάτων, που υποτίθεται ότι αντιδρούν στις αντεθνικές και απάνθρωπες κυβερνητικές αποφάσεις. Καταγγέλλουμε τις κυβερνήσεις από το 2009 έως και σήμερα ως όργανα ξένης εξάρτησης, που υποδουλώνουν τον τόπο και υποθηκεύουν το μέλλον μας.
Η Ελευθερία της Πατρίδας είναι ευθύνη όλων των πολιτών.Θα αντισταθούμε στο καθεστώς μη- δημοκρατίας που καθιέρωσαν οι εισβολείς και οι ντόπιοι συνεργάτες τους και θα το ανατρέψουμε.

Ως βαθιά πολιτική πράξη, θα απέχουμε από τις εκλογές και απ΄όλες τις εκλογές, έως ότου ξαναγυρίσει η Δημοκρατία στην Ελλάδα.Θα δώσουμε σκληρούς κοινωνικούς αγώνες, αφυπνίζοντας κι ενώνοντας όλους τους Έλληνες , μέχρι να γίνει ο ενωμένος ελληνικός λαός Μέτωπο ανατροπής και ιστορικής αλλαγής,για να σπάσει τα δεσμά και να κατακτήσει την Εθνική του Ανεξαρτησία.

18-09 2015

ΣΠΙΘΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ: ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΚΑΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

        Η ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ:

                        ΑΠΟΧΗ Ή ΑΚΥΡΟ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ!


Οι εκλογές δε γίνονται γιατί υπήρχε κάποιος από τους λόγους λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, που ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδας. Οι εκλογές μεθοδεύτηκαν και αποφασίστηκαν από τους δανειστές μας και από τη συνεργαζόμενη κυβέρνηση: για να ανατρέψουν στα μάτια των λαών της Ευρώπης το μεγαλειώδες ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού στο απάνθρωπο και παράνομο καθεστώς δανεισμού που επέβαλαν στη χώρα μας και για να “νομιμοποιήσουν” την απάνθρωπη και   άνομη “συμφωνία” που υπέγραψε η κυβέρνηση Τσίπρα.

Σίγουρα, ούτε το ένα, ούτε το άλλο δεν μπορούν να επιτύχουν. Το καθεστώς παραμένει παράνομο και απάνθρωπο, ο δανεισμός επαχθής, άνομος και άκυρος, η “συμφωνία” παραβιάζει και πάλι την εθνική μας κυριαρχία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, ενώ το “ΟΧΙ” του Ελληνικού Λαού στέκει ακλόνητο.

Στον ψευδεπίγραφο προεκλογικό λόγο των πολιτικών κομμάτων εξουσίας της τελευταίας πενταετίας και των χειραγωγημένων κυρίαρχων ΜΜΕ και των υπηρετών τους δεν ακούστηκε ούτε λέξη για τα βασικά ζητήματα του καθεστώτος δανεισμού, το οποίο επιβλήθηκε παράνομα στην Ελλάδα, απομυζά συστηματικά τον εθνικό της πλούτο και την εθνική της οικονομία και εξαρθρώνει το ανεκτίμητο ζωντανό της κεφαλαιο, τη νεολαία, και ολόκληρο τον κοινωνικό της ιστό.

Δεν ακούστηκε από τα κόμματα και ΜΜΕ εξουσίας ούτε λέξη -όπως δεν ακούστηκε ποτέ από την αρχή της πενταετίας- για τα βασικά ζητήματα της κρίσης, χωρίς την αντιμετώπιση των οποίων δεν μπορεί ούτε να αποτραπεί η  επιβολή της απάνθρωπης “λιτότητας”, της θανατηφόρας ανεργίας, της κοινωνικής ερήμωσης με τη φυγή των νέων, της καταστροφής της εθνικής οικονομίας, της εξάρθρωσης του μεσαίου χώρου και της εξαθλίωσης των ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων, ούτε να γλυτώσει η Ελλάδα  τον αργό θάνατο. Δεν ακούστηκε:
 
 1. Ούτε λέξη για την πολιτική αντιμετώπισης του δανείου και του καθεστώτος δανεισμού (συμβατότητα με το διεθνές δίκαιο, τις Συνθήκες της ΕΕ και το Σύνταγμα) και για τα όπλα αντιμετώπισής τους.
 2. Ούτε λέξη για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, για την πολιτική αξιοποίησής τους και την απελευθέρωση από το καθεστώς των Βρυξελλών, του ΔΝΤ και του άνομου αντιπροσώπου τους, του ΤΑΙΠΕΔ.
 3. Ούτε λέξη για την απελευθέρωση της οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας, την οποία εγγυάται το διεθνές δίκαιο και οι Συνθήκες της ΕΕ, αλλά την έχει δεσμεύσει παράνομα το “Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής” των δανειστών και των κερδοσκόπων.
 4. Ούτε λέξη για το περιεχόμενο των βασικών δανειακών συμφωνιών, για το κύρος τους, για τη μή επικύρωσή τους σύμφωνα με το Σύνταγμα, για την κατάργηση των πρωτοφανών στην ιστορία όρων: της παραίτησης από τα δικαιώματα της εθνικής κυριαρχίας και των άλλων εγγυήσεων του διεθνούς δικαίου, της καθολικής δέσμευσης της δημόσιας περιουσίας, σημερινής και μελλοντικής, και της ολοκληρωτικής δέσμευσης της οικονομικής πολιτικής της Χώρας.
 5. Ούτε λέξη για τις κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των εγγυήσεων του ΟΗΕ και για την αποκατάστασή τους.
 6. Ούτε λέξη για την αποκατάσταση της λειτουργίας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της πρώτης λειτουργίας του πολιτεύματος, της νομοθετικής.
 7. Ούτε λέξη για τα μεγάλα εθνικά θέματα, που βρίσκονται σε πολύ κρίσιμο σημείο επιβουλής τους εις βάρος του Ελληνισμού (ΑΟΖ, Κυπριακό, Σκοπιανό, Αιγαίου, Θράκης κ.ά).
 8. Ούτε λέξη για την απάντηση της Ελλάδας, αν η Ευρώπη επιμείνει να μας έχει υπόδουλους (Πλάνο Β΄) ως κατακτητής: θα την παραδώσουν ως δούλη ή και αυτό είναι “μονόδρομος”;
 9. Καμιά διευκρίνιση για το ποία Ευρώπη θέλουν: για την Ευρώπη του πολιτισμού, της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που λαμπρύνουν την ιστορία της ή την Ευρώπη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που βαραίνουν το παρελθόν της.

Επίσης, αποσιωπήθηκαν απολύτως από τα κόμματα και τα ΜΜΕ εξουσίας:

 1. Η Προκαταρκτική Έκθεση της διεθνούς ομάδας υψηλού κύρους εμπειρογνωμόνων, της “Επιτροπής Αλήθειας Δημόσιου Χρέους”, που συνέστησε η Βουλή των Ελλήνων, με πρωτοβουλία της ευρωβουλευτή κυρίας Σοφίας Σακοράφα και της Προέδρου της Βουλής κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, της μόνης ενεργού πολιτικού που με σαφήνεια το προβάλλει στον πολιτικό της λόγο.
 2. Το Ψήφισμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13.3.2014, που ήταν κόλαφος για τους δανειστές και τις ελληνικές κυβερνήσεις
 3. Οι Εκθέσεις Οργανισμών του ΟΗΕ για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των κοινωνικών δικαιωμάτων από το καθεστώς δανεισμού της Ελλάδας.
 4. Η πρόσφατη πρωτοβουλία του ΟΗΕ για το ζήτημα της νομιμότητας του δανείου της Ελλάδας, στη σχετική απόφαση της οποίας η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε επιδεικτικά να απόσχει, παραβιάζοντας κατάφωρα την ύπατη υποχρέωση που επιβάλλει το Σύνταγμα στο πρώτο άρθρο του: την υποχρέωση  άσκησης όλων των λειτουργιών και εξουσιών υπέρ ου Λαού.

Όλα αυτά φανερώνουν την ηθελημένη παραπλάνηση του λαού από τα κόμματα εξουσίας και τα ΜΜΕ, με το να συζητούν και να αγωνίζονται δήθεν για τα καθημερινά προβλήματά του που προκαλεί η κρίση και όχι για τίς πραγματικές αιτίες τους και για τον πραγματικό και αποτελεσματικό αγώνα που χρειάζεται η Ελλάδα για την αντιμετώπισή τους.

Όλα αυτά καταδεικνύουν και τον πραγματικό σκοπό των σημερινών εκλογών: Ότι ο ύπατος θεσμός της λαϊκής κυριαρχίας, οι εθνικές εκλογές, χρησιμοποιείται καταχρηστικά και δόλια από την πολιτική ηγεσία και τους δανειστές, για να ανατρέψουν την ίδια την πραγματική θέληση του Λαού που εξέφρασε το μεγαλειώδες “ΟΧΙ”.  

Γι’ αυτό  η μόνη απάντηση του Ελληνικού Λαού είναι:

               ΑΠΟΧΗ  Ή  ΑΚΥΡΟ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ!

Κύθηρα, 16 Σεπτεμβρίου 2015
Γιώργος  Κασιμάτης

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ενσωματωμένη εικόνα 1

ΠΕΜΠΤΗ  17 /09/2015  στις 19:30 μμ
Γραφεία Ε.Δ.Ο.Θ. Προξένου Κορομηλά 51 στον Ημιόροφο.

Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και τα Μέσα Μαζικής Προπαγάνδας,στέλνουν το λαό μας στην κάλπη προκηρύσσοντας και πάλι εκλογές,κατ΄εντολή των δανειστών μας.
Θέτουν ψευτοδιλλήματα για το αν είναι ή όχι επιτακτική ανάγκη η προσέλευση των πολιτών στις κάλπες.

Ισχυρίζονται,παραπλανώντας τους πολίτες ότι η αποχή ενισχύει τα ποσοστά του πρώτου κόμματος,χρησιμοποιώντας ανυπόστατα επιχειρήματα που τρομοκρατούν τον κόσμο,ώστε να προσέλθει εκβιαστικά στην κάλπη,προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τη νωπή λαική εντολή,ώστε να ξεπουλήσουν την Πατρίδα μας μέσω των Μνημονίων.
Η Σπίθα καταγγέλει την κομματοκρατία ως θανάσιμα αντίθετη με τη λαική πλειοψηφία.Δεν δίνουμε τη σφραγίδα της νομιμότητας ούτε στους μνημονιακούς,αλλά ούτε και στους ¨αντιμνημονιακούς¨΄ οι οποίοι υποκρίνονται τους φιλολαικούς που αντί να ξεσηκώσουν και να αφυπνίσουν το λαό,συνυπάρχουν ως θεατές στην ιλαροτραγωδία που ¨παίζεται¨ στη Βουλή.

ΚΑΛΟΥΜΕ όσους και όσες επιμένουν να νομιμοποιούν τους ξένους επικυρίαρχους δια της ψήφου τους και μέσω των κομμάτων,σε ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ,με θέμα την ΑΠΟΧΗ από τις εκλογές.ΣΠΙΘΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


https://www.facebook.com/events/802224826543149/

http://spithathessalonikis.blogspot.gr/

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ,Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΘΗΛΙΑ

Οι εκλογές, η τιμή και η θηλιά

11.09.2015

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι κανονικά οι εκλογές γίνονται για την ανάδειξη της κοινοβουλευτικής δύναμης που θα οδηγήσει τον Λαό στην επόμενη τετραετία εφαρμόζοντας το πρόγραμμά της. Στις προσεχείς όμως εκλογές, ποιο θα είναι το πρόγραμμα που θα εφαρμόσει όποιο κόμμα κερδίσει;

Χθες ο κ. Γιούνγκερ μας θύμισε ότι έχει ήδη ψηφιστεί από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τις Βρυξέλλες το «εθνικό» μας πρόγραμμα δηλαδή το Τρίτο Μνημόνιο και -ως αληθινός γκαουλάιτερ- μας απείλησε ότι αν δεν το εφαρμόσουμε, θα τιμωρηθούμε σκληρά.

Μεταφέρω τη σκέψη μου στην εποχή της γερμανικής κατοχής και σκέφτομαι πώς θα αντιδρούσαν οι Έλληνες στην περίπτωση που ο τότε γκαουλάιτερ αποφάσιζε να γίνουν εκλογές. Δηλαδή θα δεχόταν να πάρουν μέρος σ’ αυτή τη διακωμώδηση της Δημοκρατίας συγκροτώντας κόμματα με «πρόγραμμα εξουσίας» ή θα έπαιρναν τα βουνά όπως και έγινε, γιατί όπως αποδείχθηκε, οι Έλληνες εκείνης της εποχής ήταν ακόμα πατριώτες περήφανοι και αντιμετώπιζαν τους πάνοπλους γκαουλάιτερ όρθιοι και έτοιμοι να θυσιαστούν για την τιμή και την αξιοπρέπεια της πατρίδας.

Και ερωτώ: Υπάρχει ή όχι σήμερα διακωμώδηση της Δημοκρατίας, όταν κάποιος ισχυρός που πάνω από τα κεφάλια μας ελέγχει 100% τη χώρα μας, μας «αφήνει» να έχουμε κόμματα με διαφορετικές απόψεις, έτσι, για τα μάτια του κόσμου και για τα δελτία των οκτώ, με τον όρο ότι όποιος κι αν κερδίσει τις εκλογές θα είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει το ίδιο πρόγραμμα, δηλαδή αυτό που επέβαλε ο κύριος Γκαουλάιτερ, αφού προηγουμένως κατάφερε να εξασφαλίσει και μια ελληνική υπογραφή.

Κι ας μην διανοηθεί κανείς να αμφισβητήσει την σύγκριση που κάνω ανάμεσα στις δύο κατοχές, τη σημερινή και την προχθεσινή, με τη δικαιολογία ότι τότε υπήρχαν όπλα ενώ τώρα τάχα δεν υπάρχουν. Γιατί τι είναι άραγε η οικονομική ασφυξία; Στην περίοδο της ξένης κατοχής οι Γερμανοί αν δεν τους πείραζες, δεν σε πειράζανε. Όμως τότε, γιατί ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες; Ξεσηκώθηκαν βασικά για ηθικούς λόγους. Γιατί ντρέπονταν να τους διατάζουν οι άλλοι και να αποφασίζουν για τη ζωή τους οι άλλοι. Ξεσηκώθηκαν για την Τιμή! Γι’ αυτή την έρμη Τιμή, που για μας, για όλους τους περήφανους και ελεύθερους πατριώτες, ήταν η πεμπτουσία της ύπαρξής μας.
Εγώ και η «Σπίθα» θα εξακολουθήσουμε να θεωρούμε αυτή την Τιμή και την Αξιοπρέπεια ως την πεμπτουσία του Έλληνα πατριώτη και γι’ αυτό αντιμετωπίζουμε τις εκλογές σαν τραγική ειρωνία, ένα παιχνίδι των κυρίων Γιούνγκερ για να είμαστε φρόνιμα και καλά παιδιά, με την ψευδαίσθηση ότι είμαστε κυρίαρχος Λαός! Εμείς δεν πρόκειται να βοηθήσουμε τους ξένους να βάλουν τη θηλιά στο λαιμό μας!

Αθήνα, 11.9.2015

Μίκης Θεοδωράκης

 ΠΗΓΗ:http://www.mikistheodorakis.gr/el/writings/articles/?nid=5192

Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Για τις εκλογές
11.09.2015
Στα σημερινά «ΝΕΑ» (11.9.2015) στην πρώτη σελίδα υπάρχει μια γελοιογραφία του Μητρόπουλου: Μια σκάφη με την επιγραφή «ΜΝΗΜΟΝΙΑ», μέσα στην οποία βρίσκεται ο ελληνικός λαός εν είδει ζύμης κι από πάνω της ο Γιούνγκερ-φούρναρης με τα μπράτσα γυμνά να τον … ζυμώνει με τις γροθιές του! Υπάρχουν και δυο «κείμενα». Το πρώτο γράφει: «Ευρώπη είναι ο φούρναρης της Κω, που δίνει ψωμί στους πρόσφυγες». Το δεύτερο: «Ο Γιούνγκερ ξέρει από φούρνους. Χρόνια ζυμώνει ο άνθρωπος…».

Μπορεί όλα τα κόμματα σήμερα να είναι στη σκάφη ξέροντας ότι για την Ευρώπη οι Έλληνες είναι μια ζύμη που ο Γιούνγκερ τη ζυμώνει και ταυτόχρονα προειδοποιεί: «Όλοι όσοι ανήκετε σε κόμματα, έχετε υπογράψει φαρδειά-πλατειά δια χειρός Τσίπρα ότι όταν τελειώσει το ζύμωμα (οι εκλογές) σας  περιμένει ο φούρνος, δηλαδή το Τρίτο Μνημόνιο, για να ψηθείτε και να γίνετε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ένα καρβέλι που προορίζεται για το φαγοπότι των … «θεσμών».

Η «Σπίθα» δεν μπήκε στη «σκάφη», δεν τη ζύμωσε ως τώρα κανένας, δεν θα μπει στον «φούρνο» ούτε θα γίνει «καρβέλι» για τους «θεσμούς».

Και ο νοών νοείτω !

Αθήνα, 11.9.2015

Μίκης Θεοδωράκης

ΥΓ. Υπήρξα και παραμένω πάντα θαυμαστής του Κώστα Μητρόπουλου!

ΠΗΓΗ:http://www.mikistheodorakis.gr/el/writings/statements/?nid=5191

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΣΠΙΘΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 90 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Θ.

Η Θεσσαλονίκη γιόρτασε και αυτή με τη σειρά της τα 90 ΧΡΟΝΙΑ του Μίκη Θεοδωράκη στη Δ.Ε.Θ., με μια μεγαλειώδη συναυλία της "Λαικής Ορχήστρας Μίκη Θεοδωράκη" ,με την συμμετοχή του Γ. Νταλάρα της Ε. Βιτάλη του Ζ. Καρούνη και της Μ. Χαρλαύτη.
Στον κατάμεστο  χώρο της υπαίθριας σκηνής ,στο Τόξο της Χ.Α.Ν.Θ η ΣΠΙΘΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ήταν εκεί  και από την σκηνή έστειλε της ευχές της στο μεγάλο Ελληνα συνθέτη και πολιτικό.

                               Η Χρυσούλα Ανδρέου μέλος της Σπίθας Θεσσαλονίκης απευθύνει από σκηνής
                                                 τις ευχές μας στον Ιδρυτή και Ηγέτη μας, Μίκη Θεοδωράκη.

"Σήμερα στη Θεσσαλονίκη γιορτάζουμε τα 90 χρόνια του ΜΙΚΗ μας..
Ο οικουμενικός Θεοδωράκης συγκλόνισε με το ουράνιο μουσικό 
του έργο αλλά σημάδεψε ανεξίτηλα με το πολιτικό του έργο 
και τους αγώνες του για Ελευθερία και Δικαιοσύνη όλους μας.
Ο μεγάλος Έλληνας Πατριώτης και Αγωνιστής μας προίκισε 
με 1000 Χρόνια ΦΩΣ και 1000 Χρόνια  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ .
ΜΙΚΗ......Σ΄ ευχαριστούμε που άναψες τη ΣΠΙΘΑ στην ψυχή
και στο πνεύμα μας...Στη Θεσσαλονίκη η ΣΠΙΘΑ σου... ΚΑΙΕΙ...
Και όπως θα έλεγες και έσυ αν ήσουν έδω..

ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!!


ΣΠΙΘΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΜΕ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Θ


 ΟΤΑΝ ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ! 90 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
 Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου , ώρα 9:30 μ.μ. ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΚΗΝΗ ΤΟΞΟ ΧΑΝΘ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  
Η ΔΕΘ-Helexpo και η Λαϊκή Ορχήστρα ‘’Μίκης Θεοδωράκης’’ γιορτάζουν τα 90 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη στηΘεσσαλονίκη.

Μαζί της ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελένη Βιτάλη, ο  Ζαχαρίας Καρούνης και η Μπέττυ Χαρλαύτη, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015, με μια εκδήλωση-αφιέρωμα σε κοσμαγάπητα τραγούδια του που σιγοψιθύρισαν χιλιάδες άνθρωποι απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας αλλά και σε μακρινές γωνιές της υφηλίου.

Το οικουμενικό μήνυμα της μουσικής τού πολυδιάστατου έλληνα δημιουργού, ο οποίος γεννήθηκε στη Χίο το 1925, παραμένει πάντοτε επίκαιρο και έχει γνήσια λαϊκό χαρακτήρα. Τα τραγούδια του Mίκη, που καθόρισαν τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα, αγγίζουν ταυτόχρονα, μέσα από τον πηγαίο ανθρωπισμό του δημιουργού τους, ευαίσθητες χορδές των λαών του κόσμου αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι τους στη συλλογική μας συνείδηση.

Η αξία του Μ. Θεοδωράκη ως συνθέτη έχει αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο από κριτικούς αλλά και κυβερνήσεις ξένων χωρών, κυρίως, δε, από τον ίδιο τον ελληνικό λαό, έναν λαό που, μέσα από τη μουσική του σπουδαίου δημιουργού εξέφρασε τη χαρά και τη λύπη του, την απογοήτευση και το θυμό του, την εθνική του περηφάνια και κάποτε τoν εθνικό του μαρασμό.                                                                                                                            
Σ’ αυτό το ξεχωριστό μουσικό ταξίδι διάρκειας δύο ωρών, θα ακουστούν τραγούδια που συντροφεύουν τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες στιγμές της ζωής μας όλα αυτά τα χρόνια: «Όμορφη πόλη», «Φαίδρα», «Δρόμοι παλιοί», «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα», «Στρώσε το στρώμα σου για δυο», «Χαρταετοί», αποσπάσματα από το Άξιον εστί κ.ά.

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» δημιουργήθηκε τον Μάιο του 1997 από μουσικούς-συνεργάτες του Μ. Θεοδωράκη, γνώστες του έργου του, το οποίο επιχειρούν να αναδείξουν με ποικίλους τρόπους (συναυλίες, παραστάσεις, τηλεοπτικές εμφανίσεις, ηχογραφήσεις). Η πρώτη εμφάνιση της Ορχήστρας έγινε στο Θέατρο Αιξωνή της Γλυφάδας τον Ιούνιο του 1997. Έκτοτε, η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» έχει δώσει πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνεργασία με καταξιωμένους καλλιτέχνες της παλιάς και της νέας γενιάς, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και προάγοντας τον ελληνικό πολιτισμό.

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ : «Οι εκλογές διεξάγονται κατ’ εντολήν των δανειστών!»
Tον περασμένο Ιούνιο, μία ανεξάρτητη Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, που συστάθηκε με πρωτοβουλία της προέδρου της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου, ανακοίνωσε επίσημα στη δημοσιότητα τη προκαταρκτική έκθεση σχετικά με τη νομιμότητα και τη βιωσιμότητα του εξωτερικού Χρέους της χώρας μας. Τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση είναι τουλάχιστον σοκαριστικά για όποιον τη διαβάσει, είτε τα υποψιαζόταν είτε όχι! Σύμφωνα με την Επιτροπή Αλήθειας λοιπόν (διαβάστε ολόκληρη την έκθεση στο τέλος της συνέντευξης), το εξωτερικό Χρέος της χώρας όχι μόνο δεν είναι βιώσιμο, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του αποδεικνύεται παράνομο, επαχθές και επονείδιστο, γεγονός που επιτρέπει βάσει διεθνούς δικαίου στη χώρα μας να το καταγγείλει και να το διαγράψει μονομερώς!

Οι συντελεστές του Θεοδωρακισμού/Theodorakism, επικοινωνήσαμε με έναν εκ των κυριοτέρων συνεργατών αυτής της Επιτροπής, τον κορυφαίο συνταγματολόγο καθηγητή, Γιώργο Κασιμάτη, ζητώντας του να μας διαφωτίσει σχετικά με το έργο της Επιτροπής αλλά και γενικότερα εκφράζοντας την άποψή του για τη συνέχεια του αντιμνημονιακού Αγώνα, πρωτεργάτης του οποίου είναι ο ίδιος με τον Μίκη Θεοδωράκη, από το 2010!

Καλούμε τους φίλους αναγνώστες να μελετήσουν τις απαντήσεις του κου Κασιμάτη,  όπως και τα άρθρα της προκαταρκτικής έκθεσης της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Εκτιμούμε πως αυτό θα αποτελέσει μία πρώτης τάξεως αφετηρία, στον Αγώνα που δίνουμε για Διαφώτιση του λαού, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί το πρώτο βήμα για την Αντίσταση!

Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή Γιώργο Κασιμάτη και του εκφράζουμε τη απόλυτη στήριξή μας στον κοινό μας  Αγώνα για Διαφώτιση του Λαού, απεγκλωβισμό από το «μαγγανοπήγαδο» της εξάρτησης και τελικά κατάκτηση της πολυπόθητης Εθνικής μας Ανεξαρτησίας.

Οι συντελεστές του Θεοδωρακισμού/Theodorakism
 
«ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

-  Κατά πόσο κρίνεται αξιόπιστο το έργο αυτής της ανεξάρτητης Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και ποιος ήταν ακριβώς ο ρόλος και η συμβολή σας στο έργο της;

Γ.Κ. : Η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους προέρχεται από τον διεθνή χώρο με επικεφαλής τoν Βέλγο καθηγητή Eric Toussain  και άλλα μέλη που κατά τη πλειονότητά τους είναι καθηγητές και ερευνητές πανεπιστημίων στην Ευρώπη και αλλού, με δραστηριότητα σε διάφορες χώρες. Για πρώτη φορά  δραστηριοποιείται αυτή η επιτροπή επίσημα από κράτος στην Ευρώπη. Έχει διατελέσει σύμβουλος πολλών εθνικών και διεθνών οργανισμών, καθώς διαθέτει ειδικούς  επιστήμονες από τους κλάδους της Νομικής, της Οικονομίας και Πολιτικών Επιστημών, σε θέματα δανεισμού. Υπάρχουν και Έλληνες βεβαίως, κυρίως καθηγητές και ερευνητές σε ξένα πανεπιστήμια.

Ο δικός μου ρόλος ήταν να ενημερώσω την Επιτροπή σχετικά με τις παραβιάσεις του ελληνικού Συντάγματος, καθώς γνώριζαν πως ασχολήθηκα συστηματικά από το 2010 και έπειτα με το συγκεκριμένο θέμα. Έπρεπε η Επιτροπή να γνωρίζει τις παραβιάσεις του Ελληνικού Συντάγματος που απέρρεαν από αυτές τις δανειακές συμβάσεις και συμφωνίες. Απ’ ότι με διαβεβαίωσε και ο κος Toussaint, η συμβολή μου ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, γιατί τους ενημέρωσε για τις συνθήκες και το πλαίσιο που συμφωνήθηκαν και εφαρμόστηκαν οι παραβιάσεις του Συντάγματος και σε αντίθεση με  το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο των Συνθηκών της ΕΕ.

Η τεκμηρίωση που έγινε πλέον είναι πλήρης και εγώ από τη πλευρά μου έμαθα πάρα πολλά καινούργια πράγματα για την επιστημονική διερεύνηση νομιμότητας του δανεισμού κρατών. Η υποχρέωση αυτού του  ελέγχου νομιμότητας προκύπτει και από  τις Συνθήκες  της Ευρωπαϊκής Ένωση και από τον κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου, γεγονός που αποκρύφτηκε από Ευρωπαίους εταίρους και Έλληνες αξιωματούχους! Γι αυτό και κανείς δεν έφερε αντίρρηση στην σύσταση αυτής της Επιτροπής, αλλά και κανείς  δεν την ανέφερε ποτέ. Προτίμησαν απλά να το αποσιωπήσουν!

Παρ’ όλ’ αυτά, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ξεκίνησε για πρώτη φορά συζήτηση για τη σύσταση ειδικού διεθνούς Οργάνου για τον έλεγχο της νομιμότητας των δανειακών συμβάσεων των κρατών. Για την κήρυξη της πτώχευσης κράτους υπάρχει ήδη αντίστοιχο Όργανο.

Από όλα αυτά προκύπτει ότι  Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους όχι απλώς νόμιμη και σύμφωνη με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο είναι, αλλά αποτελεί και υποχρέωση κάθε κράτους και κάθε κυβέρνησης να ελέγχει τη νομιμότητα του δανεισμού της. Σήμερα δε, είναι υποχρεωτικό για την Κυβέρνηση να αποφανθεί, αν θα κάμει χρήση του πορίσματός της και θα ζητήσει ευθύνες για τις παραβάσεις που προκάλεσα ανεπανόρθωτες ζημίες στο κράτος και στον ελληνικό λαό.

-Που άλλου (σε ποια άλλη περίπτωση) έχει λειτουργήσει μία τέτοια Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους;

Γ.Κ. : Στην Ευρώπη είναι η πρώτη φορά που αυτή η Επιτροπή καλείται να δουλέψει πάνω σε δανειακή σύμβαση κράτους. Επίσημα έχει εργαστεί σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι ευνομούμενες χώρες και οι σωστές κυβερνήσεις ελέγχουν πάντοτε τη νομιμότητα των δανείων που συνάπτουν Υπάρχουν, επίσης, πολλά παραδείγματα διαγραφής παράνομου ή επαχθούς  χρέους είτε μονομερώς, είτε με συμφωνία, είτε με δικαίωση δικαστηρίου  –κατι που αποκρύπτεται επιμελώς από τις κυβερνήσεις μας. Πρέπει να γνωρίζετε,  όμως, πως μετά τη κλήση της Επιτροπής από την ελληνική Βουλή και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχουν κινηθεί και άλλες χώρες  για παρόμοιο έλεγχο.  Η ανάγκη αυτή του ελέγχου των δανείων, ώστε να μην παραβιάζεται η εθνική κυριαρχία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, όπως στην Ελλάδα,  κίνησε και τον  ΟΗΕ για τη σύσταση του αντιστοίχου Οργάνου που σας προανέφερα. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα (οι «αγορές») είναι απάνθρωπο και έχει τελέσει αρκετές φορές εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας , που προκάλεσαν το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
Τα περισσότερα κεφάλαια από όσα απαρτίζουν τη προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής, τα αναφέρατε επιγραμματικά μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη κατά τη διάρκεια της Ιδρυτικής Διακήρυξης της Κίνησης Ανεξάρτητων Πολιτών-Σπίθα, το 2010! Τώρα που υπάρχει η επίσημη έκθεση από ανεξάρτητη αρχή, πως μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό το στοιχείο ένα ριζοσπαστικό λαϊκό Κίνημα;

Γ.Κ.: Το πρώτο και βασικό πράγμα που πρέπει να γίνει, είναι μία μεγάλη, πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης του Λαού. Τα ΜΜΕ είναι δεσμευμένα από τη πολιτική του χρηματοπιστωτικού καθεστώτος και δε πρόκειται να προβάλουν ποτέ αυτή την έκθεση και το πόσο σημαντική είναι για την Ελλάδα και για την Ευρώπη των Λαών! Πρέπει να δημιουργηθούν ενημερωτικές ομιλίες σε όλη την Ελλάδα. Ο ελληνικός Λαός νομίζει πως δε μπορούσε να γίνει αλλιώς! Τον έχουν πείσει γι αυτό! ΝΑΙ, μπορούσε και μπορεί να γίνει αλλιώς! Δεν είναι καθόλου εύκολο να κατανοήσει ο Λαός πώς γίνεται σήμερα η υποδούλωση ενός Λαού. Παλαιότερα γινόταν με  τα όπλα και ο καθένας καταλάβαινε και αντιδρούσε. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να το δει ο Λαός! Πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθεί ο κόσμος για τα αποτελέσματα και τη σημασία της έκθεσης της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους.  Τότε θα καταλάβει τι συμβαίνει. Ας αφήσουμε τα «συνθήματα», τις προκηρύξεις και τις κλασσικές ανακοινώσεις. Ο λαός έχει κουραστεί από αυτά. Πρέπει άνθρωποι που έχουν διαβάσει και μελετήσει το θέμα, να αποδυθούν σε αγώνα ενημέρωσης  και διαφώτισης  του Λαού.

-Η έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας δημοσιεύτηκε στα μέσα Ιουνίου (17/6/2015). Γιατί πιστεύετε πως δε χρησιμοποιήθηκε αυτή η έκθεση από τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, κατά τις διαπραγματεύσεις μετά το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος (Ιούλιος 2015);

Γ.Κ.: Ο Αλέξης Τσίπρας ουδέποτε ήταν θετικός σε αυτή την έκθεση και φάνηκε εξ αρχής, όταν κλήθηκε στη Βουλή από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για να παραστεί στην έναρξη και στη λήξη.  Φαινόταν ότι  «σύρθηκε» για να έρθει! Αλλά φάνηκε αυτό και από  τη συνολική του στάση. Από την αρχή δε θέλησε  ποτέ να θίξει το θέμα του κύρους των δανειακών συμβάσεων. Αυτό από μόνο του δείχνει τον πραγματικό ρόλο του αυτή την περίοδο των «διαπραγματεύσεων»!


-Ως πρωτεργάτης στον αντιμνημονιακό Αγώνα, στο πλευρό του Μίκη Θεοδωράκη από το 2010 μέχρι σήμερα, τονίζετε επανειλημμένως την άποψη πως οι εκλογές στη μνημονιακή Ελλάδα δε προσφέρουν απολύτως τίποτα. Σε ένα μήνα περίπου, θα διεξαχθούν για τρίτη φορά στην Ελλάδα, τα τελευταία πέντε χρόνια εκλογές, λίγες εβδομάδες μετά τη ψήφιση του τρίτου Μνημονίου! Ποια είναι η δική σας προτροπή προς τους Έλληνες πολίτες; Τι δρόμο τους προτείνετε να ακολουθήσουν;

Γ.Κ.: Αυτές οι εκλογές, όπως και όλες οι εκλογές εν καιρώ Μνημονίου στη χώρα, δε παίζουν κανένα θετικό ρόλο. Οι τελευταίες, μάλιστα, γίνονται κατ’ εντολή και απόφαση των δανειστών! Συμφωνημένο ήταν και το Δημοψήφισμα, διότι περίμεναν πως θα βγει το αποτέλεσμα «ΝΑΙ»! Τώρα όμως, για να «νομιμοποιηθεί» η μνημονιακή πολιτική και οι καταστροφικοί όροι της «συμφωνίας, ώστε να χαθεί το μεγάλο «ΟΧΙ», καλούν σε εκλογές, γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει περίπτωση να αναδειχθεί σε κυβέρνηση αντιμνημονιακή πολιτική δύναμη. Θα πρέπει, όμως, να γνωρίζουν ότι ο παράνομος δανεισμός και η παράνομη «Συμφωνία» που ποδοπατούν την Ελλάδα και τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν νομιμοποιούνται, ούτε το «ΟΧΙ» του ελληνικού Λαού διαγράφεται. Απεναντίας, θα γίνει ακόμη ισχυρότερο και θα περάσει και στους λαούς της Ευρώπης.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθούμε με αυτές τις εκλογές ή να συμμετέχουμε. Θα πρέπει σαφώς να απέχουμε από το τελούμενο έγκλημα! Το μόνο θεμιτό είναι να απαιτήσουμε από όποια δύναμη θεωρείται αντιμνημονιακή, να στηρίξει τον το πολιτικό της αγώνα στη κατάργηση των παράνομων συμβάσεων και όρων δανεισμού και στην καταγγελία του χρέους ως επαχθούς και παράνομου, όπως το τεκμηρίωσε η έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους.

ΠΗΓΗ:http://theodorakism.blogspot.gr/2015/09/blog-post_2.html#more